VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.I. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky, za kterých společnost MOKSHA s.r.o., IČ: 083 26 789 se sídlem Jihozápadní II. 26, 141 00 Praha 4, tel.: +420 605 771 970, web. stránky: http://studiomoksha.cz, (dále jen „Studio MOKSHA“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Klient“) služby cvičení jógy a souvisejících činností (dále jen „Služba“) a upravují vzájemná práva a povinnosti, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito Podmínkami a která se řídí těmito Podmínkami a Provozním řádem (dále jen „Smlouva“).

I.II.  „Ceníkem“ se rozumí ceník dostupný na webových stránkách či na recepci Studia MOKSHA.

I.III.  „Uživatelskou zónou“ se rozumí webová stránka rezervačního systému.

I.IV.  „Kreditem“ se rozumí finanční prostředky k čerpání na Uživatelském účtu Klienta.

I.V.  „Provozní řád“ je souhrn pravidel chování v rámci prostor Studia MOKSHA, který je k dispozici na webových stránkách.

I.VI. „Registrace“ je úkon, kdy si Klient vytvoří online v rezervačním systému Uživatelský účet. Informacemi, jež jsou během registrace zaznamenávány, jsou: jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa uživatele.

I.VII.  „Uživatelský účet“ je individuální účet Klienta evidovaný v Uživatelské zóně na základě provedené Registrace.

I.VIII.  „Otevřená lekce jógy“ je lekce vedená lektorem realizovaná v prostorách Studia MOKSHA v souladu s rozvrhem zveřejněným na webových stránkách.

I.IX.  ,,Kurz” jsou ucelené specifické lekce vedené lektorem s delší dobou trvání, zpravidla 1x týdně.

I.X.  „Workshop“ je specifická lekce jógy vedená lektorem standardně s delší dobou trvání.

I.XI.  „Službami“ se myslí obecné pojmenování otevřených lekcí jógy, kurzy a workshopy.

I.XII. Každý Klient je povinen se seznámit s těmito Podmínkami. Klient svou Registrací souhlasí s Obchodními podmínkami i Provozním řádem Studia MOKSHA.

II. UŽIVATELSKÁ ZÓNA

II.I.  Provedením Registrace je Klientovi vytvořen Uživatelský účet, prostřednictvím kterého se Klient může přihlásit na otevřené lekce, kurzy a workshopy. Zároveň má zde přístup ke svým osobním údajům, zejména k údajům o zůstatku svého kreditu, k informacím o zaplacení kurzů či workshopů a k přehledu plateb.

II.II. Klient si v Uživatelské zóně může prostřednictvím platby převodem či skrze platební bránu GOPAY navýšit zůstatek svého Kreditu.

II.III. Klient může v Uživatelské zóně zaplatit převodem či skrze platební bránu GOPAY kurzy či workshopy. Nutné je tak učinit neprodleně po přihlášení a celá částka musí být připsána na účet Studia MOKSHA do 5 dnů.

III. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

III.I.  Provedením Registrace Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

III.II. Registraci je možné provést pouze elektronicky na webových stránkách.

III.III. Registrace Klienta je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Přihlásit“. Návštěvník musí posléze zadat: e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení a potvrdit souhlas s těmito Podmínkami a Provozním řádem.

III.IV. Registrací dochází k uzavření Smlouvy v písemné formě elektronicky mezi Studiem MOKSHA a Klientem.

III.V.  Vstupem do prostor Studia MOKSHA Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

III.VI.  Vstupem do prostor Studia MOKSHA dochází k uzavření Smlouvy v mluvené formě.

IV. CENA ZA SLUŽBY A CENA STORNA

IV.I. Klient se zavazuje uhradit Studiu MOKSHA za poskytované Otevřené lekce jógy, které si skrze Uživatelskou zónu zarezervoval. Odhlásit se z Otevřené lekce jógy může skrze svůj Uživatelský účet max. 4 hodin před jejím začátkem.  Pokud se Klient na Otevřenou lekci jógy nedostaví a zavčas se z ní neodhlásí, bude mu účtovaná plná výše ceny lekce. Cena Otevřené lekce jógy je v souladu s aktuálně platným Ceníkem ke dni účasti na Otevřené lekci jógy, nedohodnou-li se Klient a Studio MOKSHA jinak. Studio MOKSHA si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení. Otevřenou lekci jógy lze hradit hotově, kartou na recepci Studia MOKSHA před začátkem otevřené lekce, či čerpáním z kreditu.

IV.II. Klient se zavazuje uhradit Studiu MOKSHA za poskytované kurzy, které si Klient rezervoval skrze Uživatelskou zónu, cenu uvedenou v popisu jednotlivých Kurzů, nedohodnou-li se Klient a Studio MOKSHA jinak. Kurz lze hradit v hotovosti, převodem či skrze platební bránu GOPAY. Platba musí být připsána do 5 dnů na účet Studia MOKSHA. V opačném případě bude rezervace Kurzu automaticky smazána.

IV.III. Klient se zavazuje uhradit Studiu MOKSHA za poskytované workshopy, které si Klient rezervoval skrze Uživatelskou zónu, cenu uvedenou v popisu jednotlivých workshopů, nedohodnou-li se Klient a Studio MOKSHA jinak. Workshop lze hradit pouze v hotovosti, převodem či skrze platební bránu GOPAY. Platba musí být připsána do 5 dnů na účet Studio MOKSHA. V opačném případě bude rezervace workshopu automaticky smazána. 

IV.IV. V případě zrušení kurzu / workshopu více než 7 dní před konáním akce nebude účtován storno poplatek. Pokud se klient na zvolený kurz / workshop neomluví 7 dní dopředu či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou.

V. KREDIT A JEHO ČERPÁNÍ

V.I. Po Registraci může Klient na svůj Uživatelský účet vložit finanční prostředky v podobě Kreditu. Vkládání Kreditu je možné na recepci Studia MOKSHA v hotovosti či platbou kartou, nebo si Klient může Kredit navýšit ve své Uživatelské zóně on-line formou platby převodem či skrze platební bránu GOPAY.

V.II.  Minimální částka Kreditu je 500 Kč.

V.III.  Klient je oprávněn využít Kredit na placení ceny pouze za Otevřené lekce jógy. Kredit nelze uplatnit na Kurzy, Workshopy a zboží.

V.IV..  Kredit má neomezenou platnost.

V.V.  Kredit je nepřenosný a může jej využívat pouze Klient.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VI.I.  Povinnosti Studia MOKSHA související se Službami a řídí se výhradně těmito Podmínkami.

VI.II.  Prostory a recepce Studia MOKSHA jsou otevřeny dle aktuálně platného rozvrhu, který je umístěn na webových stránkách.

VI.III. Klient je povinen dodržovat storno podmínky, které jsou součástí Provozního řádu Studia MOKSHA. 

VI.IV. Rezervovanou Otevřenou lekci jógy lze v rezervačním sytému zrušit max. 4 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak Klient neučiní a na lekci nedorazí, bude její hodnota odečtena z Kreditu Klienta, či po Klientovi bude cena Otevřené lekce jógy vyžadována při příští návštěvě.

VI.V. Po přihlášení na kurz / workshop je nutné, aby celá cena kurzu / workshopu byla připsána na účet Studia MOKSHA do 5 dnů, jinak bude rezervace Klienta automaticky stornována. V momentě přijetí platby Studio MOKSHA zašle potvrzení o platbě na e-mail, který Klient uvedl v Uživatelském účtě.

VI.VI. Klient se zavazuje, že při používání Klientské zóny se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a dále nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Studia MOKSHA.

VI.VII.  Klient je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
VII. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

VII.I.  Smluvní vztah mezi Klientem a Studiem MOKSHA v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu platnosti Registrace Klienta v Uživatelské zóně.

VII.II.  Klient může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou Registraci v Uživatelské zóně a vypovědět tak Smlouvu. Zbylá výše Kreditu tak propadá Studiu MOKSHA.

VII.III.  Studio MOKSHA může kdykoli zrušit Uživatelský účet a ukončit tak Smlouvu Klientovi, pokud Klient užívá Uživatelský účet v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy; domnívá-li se Studio MOKSHA odůvodněně, že Klient opakovaně porušuje podmínky Smlouvy, tedy tyto Podmínky či Provozní řád; použil-li Klient v Registraci neplatné či nepravdivé údaje;

VII.IV. V případě zrušení Registrace ze strany Studia MOKSHA nebude Klientovi jakkoli nahrazen zůstatek Kreditu.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VIII.I. Studio MOKSHA zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s Klientem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky uvedenými na webových stránkách poskytovatele služeb.

VIII.II. Studio MOKSHA se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

VIII.III. Studio MOKSHA zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Klienta, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

VIII.IV. Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.

IX. OPAKOVANÁ PLATBA

Pravidelné předplatné pro měsíční členství v MOKSHA CLUBU zahrnuje podmínky pro opakovanou platbu.

Maximální fixní částka pro opakovanou platbu je:

- měsíční členství za 390 Kč, které se bude strhávat vždy po uběhlém 1 měsíci

Před stržením platby z vaší karty vám přijde na e-mail, který jste uvedli v objednávce upozornění, že za 7 dní bude platba z vaší karty stržena. 

Opakovanou platbu lze zrušit jednoduše e-mailem, stačí napsat na e-mail info@moksha.cz, že rušíte opakovanou platbu pro členství MOKSA CLUB. 

X. VIDEOTÉKA

Cena jedné lekce z naší videotéky je 111 Kč. Vyberte si jednu nebo více lekcí a cvičte neomezeně po dobu 7 dní. Objednání celých lekcí provedete označením v prodejním formuláři. Po úhradě vám na email dorazí přístup do členské sekce, ve které získáte přístup k vašim vybraným lekcím na dobu 7 dní.

XI. BUTIK

I. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

II. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. 

III. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

IV. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 

   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a     to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je     prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

VI. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.I. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

V hotovosti v provozovně prodávajícího.

V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.

Bezhotovostně platební kartou.

VI.II. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

VI.III. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

VI.IV. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy.

VI.V. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

VI.VI. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

VI.VII. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

VI.VIII. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

VII.I. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

VII.II. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

VII.III. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

VII.IV. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VII.V. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII.VI. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VII.VII. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VIII. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

VIII.I. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

VIII.II. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

VIII.III. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

VIII.IV. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VIII.V. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

IV. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

IV.I. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

IV.II. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

IV.III. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

IV.IV. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

IV.V. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Studia MOKSHA Říčany, telefonicky na čísle 605 771 970 či elektronickou poštou na adrese info@moksha.cz.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

IV.VI. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

IV.VII. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

IV.VIII. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

V. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

V.I. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

V.II. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@moksha.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V.III. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

V.IV. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

V.V. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V.VI. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V.VII. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V.VIII. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování - Studio MOKHA, Masarykovo nám. 65, Říčany, adresa elektronické pošty - info@moksha.cz , telefon - 605 771 970.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.I. Veškerá ujednání mezi Studiem MOKSHA a Klientem je právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

X.II. Studio MOKSHA je oprávněno tento Provozní řád či ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním na webových stránkách Studia MOKSHA, sociálních sítí Studia MOKSHA a skrze e-mail Klientovi. 

X.III. Podněty a stížnosti Klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Studia MOKSHA je možné zasílat na e-mail: brezany@moksha.cz Studio Moksha Břežany a studio@moksha.cz Studio Moksha Říčany.

X.IV. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.10. 2020.
Všeobecné ochodní podmínky Studia MOKSHA

Dne 1.10. 2020

MOKSHA s.r.o.