Speciální lekce PORTDEBRAS™ 

Lucie Dědičová

7. 5. 2022 / 8.00 - 9.30

STUDIO MOKSHA Říčany

Pohyb, který hladí duši!

 

Je­di­neč­ný kon­cept cvi­če­ní pro­po­ju­jí­cí dy­na­mic­ký a funkč­ní stre­čink. Tempo celé lekce je po­ma­lé, aby byla za­cho­vá­na kva­li­ta a čis­to­ta po­hy­bu.

Na lekci se vy­u­ču­jí jed­no­du­ché a ply­nu­lé sek­ven­ce po­hy­bů, které se spo­ju­jí v 
sou­la­du s re­la­xač­ní hud­bou:
- STREČINK
- POSILOVACÍ CVIČENÍ
- BALANČNÍ CVIČENÍ
- TANEČNÍ PRVKY

PDB má svou vlastní jedinečnou filozofii – využívá pohyb jako terapii.
Cílem je cesta a návrat k našemu tělu: skrze tělo měníme vědomí o sobě samých, na lekcích se učíme opět vnímat naše tělo, vypnout „mozek".

 

CÍLEM NENÍ NAUČIT SE CHOREOGRAFII
To si kla­dou za cíl ta­neč­ní lekce, což se ne­sho­du­je s me­to­dou Por­t­De­Bras™. Pů­vod­ním záměrem au­to­ra kon­cep­tu, pro­fe­si­o­nál­ní­ho ta­neč­ní­ka a cho­re­o­gra­fa Vla­di­mi­ra Sne­zhi­ka, bylo zpřístup­nit tanec "oby­čej­ným lidem", proto na­chá­zí­me v Por­t­De­Bras™ mnoho od­ka­zů na kla­sic­ké ba­let­ní po­zi­ce a kom­bi­na­ce, ale je to pouze zlo­mek toho, co PDB ob­sa­hu­je.

PDB se in­spi­ru­je růz­ný­mi styly cvi­če­ní od jógy a pi­la­tes přes gy­ro­to­nic,
gy­ro­ky­ne­sis až po tanec, ale vždy je zdů­raz­něn tré­nink po­hy­bů v při­ro­ze­ném roz­sa­hu pro naše tělo a v ply­nu­lém pro­ve­de­ní, což je při­ro­ze­ná vlast­nost na­še­ho těla.

 

DŮRAZ JE V PORTDEBRAS™ KLADEN NA:
- správné držení těla
- dostupnost pohybů pro všechny
- plynulost, návaznost a provázanost pohybů
- napojení těla, mysli a hudby

 

PROČ SE V PORTDEBRAS™ HODNĚ VYUŽÍVAJÍ PAŽE?
V PortDeBras™ je výrazná práce paží, která zde slouží k tomu, aby se napětí celého těla rozložilo jak do středu těla, do nohou, tak právě i do paží – bez toho cvik není komplexní.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášky prosím přes rezervační systém studia MOKSHA

Cena 279,- Kč, 259,- Kč při platbě kreditem. Kapacita omezena – maximálně 15 účastníků.

Cena 279,- Kč